عوامل مرتبط با اختلال خواب زنان يائسه مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي و درماني منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1388

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(نام قديمي، فصلنامه بهبود)

دوره 15 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

خواب از ضروريات حيات است و حدود 1.3 از عمر انسان به خواب اختصاص دارد. يكي از شايع‌ترين مشكلات زنان در دوران يائسگي، اختلال خواب مي‌باشد. هدف اين پژوهش تعيين ميزان اختلال خواب و عوامل مرتبط با آن در زنان يائسه 60-50 سال بود. روش‌ها: مطالعه مقطعي، توصيفي و تحليلي حاضر بر روي 200 زن واجد شرايط كه به مراكز بهداشتي و درماني منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران مراجعه نمودند، انجام گرديد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه مشخصات جمعيت‌شناختي، خط‌كش ده‌نمره‌اي جهت بررسي رضايت جنسي و شاخص كيفيت خواب پيتزبرگ بود. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون‌هاي تي تست، آنوا و كاي‌دو استفاده شد. يافته‌ها: ميانگين سني زنان 3.6±35.6، سن يائسگي 4.0±47.8، تعداد فرزندان 2±4.7 و سن همسر 6.6±57.99 بود. از نظر رضايت جنسي، 34.5 درصد زنان راضي و داراي نمره 10-8 بودند، رابطه معناداري بين رضايت جنسي و اختلال خواب به‌دست نيامد. ميزان اختلال خواب در اين گروه حدود 70 درصد به‌دست آمد. نتايج نشان داد كه بين 4 ويژگي وضعيت اقتصادي، شغل فرد، شغل همسر و وضعيت تحصيلي با اختلال خواب، ارتباط آماري وجود دارد (P=0.002). همچنين با استفاده از آزمون كاي‌دو مشخص شد كه بين ساير اطلاعات جمعيت‌شناختي با اختلال خواب، اختلاف آماري معنادار وجود ندارد. نتيجه‌گيري: نتايج نشانه شيوع بسيار بالاي اختلال خواب در زنان يائسه 60-50 ساله بود. با توجه به ارتباط برخي از مشخصات فردي توصيه مي‌گردد جهت پيشگيري از بروز و يا تشديد اختلال خواب، مراقبين بهداشتي و برنامه‌ريزان موارد مذكور را مدنظر قرار دهند.

Sleep disturbance associated factors in menopausal women
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Sleep is necessary in life and approximately 1/3 of human life is devoted to sleep. One of the most common problems in menopausal women is sleep disturbance. The aim of this study was to determine frequency of sleep disorders and its related factors in 50 – 60 years old women.
Methods: A cross-sectional, descriptive study was conducted on 200 eligible women who referred to selected health centers of Tehran University of Medical Sciences (TUMS). Demographic form, ten-point slide to review sexual satisfaction and Pittsburg Sleep Quality Index Questioner (PSQI) were used for data collection. Data was analyzed using ANOVA, t-test, and Pearson correlation tests.
Results: The mean age of women was 53.6±3.6 year, menopause age 47.8±4, number of children 4.76±2 and partner age was 57.99±6.6. 34.5% of women were satisfied from their sexual relationship and their score was 8-10. Rate of sleep disturbances in this group was about 70%. The results showed that between four variables: economical status, occupation, partner occupation and educational status were significantly associated with sleep disturbance (P=0.002). There was not significant difference between other demographic information and sleep disturbance.
Conclusion: The results show high prevalence of sleep disturbance symptoms among menopausal women. According to the relationship between some personal characters and sleep disturbance, health care providers need to consider these variables.