بررسي نوع و ميزان خطاهاي دارويي در بخش‌هاي مراقبت ويژه نوزادان

Journal of Critical Care Nursing

Volume 6 - Number 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: يكي از شايع­ترين خطاهاي پزشكي، خطاهاي دارويي است.از آن جا كه وقوع خطاهاي دارويي، در بخش­هاي نوزادان و مراقبت ويژه نوزادان از اهميت مضاعفي برخوردار است، لذاپيشگيري از اين خطاها بسيار مهم و ضروري خواهد بود. هدف اين مطالعه، تعيين ميزان و نوع خطاهاي دارويي در بخش­هاي نوزادان و مراقبت ويژه نوزادان بود.
مواد و روش­ها: در اين مطالعه­ي توصيفي- همبستگي كه در سال 1390 انجام شد، نمونه گيري به صورت سرشماري و شامل 119 پرستار شاغل دربخش هاي نوزادان ومراقبت ويژه نوزادان، در پنچ بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بود. ابزار گردآوري داده­ها، پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناسي و پرسشنامه "خطاي تجويز دارو"برايتعيين ميزان و انواع خطاهاي دارويي بود كه روايي و پايايي آن­ها بررسي شد و مورد استفادهقرار گرفت. اطلاعات جمع­آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS18 و آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته­ ها: 8/11 درصد از پرستاران عنوان كرده بودند كه در طول شش ماه گذشته مرتكب خطاي دارويي نشده بودند و8/37 درصد از آن­ها بين يك تا دو خطاي دارويي داشتند. خطاهاي دارويي در داروهاي تزريقي به ترتيب شامل اشتباه در زمان دارو دادن(51 تا شصت درصد)، اشتباه در محاسبات دارويي (51 تا شصت درصد)، عدم توجه به تداخل دارويي درتجويز همزمان آن­ها (51 تا شصت درصد) ، اشتباه در دوز دارويي (41 تا پنجاه درصد) و اشتباه در سرعت تزريق دارو (41 تا پنجاه درصد) بود و خطاهاي دارويي در داروهاي غير تزريقي به ترتيب شامل اشتباه در محاسبات دارويي (51 تا شصت درصد) و پس از آن اشتباه در در دوز دارويي (41 تا پنجاه درصد) مشخص شد. همبستگي ميان داروهاي تزريقي و غير تزريقي نشان داد كه خطا در داروهاي تزريقي بيشتر روي مي­دهد و پرستاراني كه مرتكب خطا در داروهاي تزريقي مي­شدند در داروهاي غير تزريقي نيز مرتكب خطا مي­شدند.
نتيجه­­­ گيري: با وجود خطاهاي دارويي موجود، شناخت ميزان و نوع خطاهاي دارويي مي­تواند موجب برداشتن گام هايي براي پيشگيري از اين خطاها و پيشرفت به سوي افزايش كيفيت مراقبت و ايمني نوزاد شود.

The Study of Type and Amount of Medication Errors in Neonatal Intensive Care Units and Neonatal units
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Aims: One of the common medical errors is medication errors. Since medication errors are doubly important in neonatal units and neonatal intensive care units, prevention of these errors are very important and necessary. The aim of this study has been determining the level and the type of medication errors in neonatal units and neonatal care units.
Methods: The present research was a descriptive-correlative study. The method of sampling was census and included 119 nurses working in the neonatal units and neonatal intensive care units in 5 educational hospitals of ShahidBeheshti University of Medical Sciences. The data collection tool was questionnaire. The first questionnaire contained the demographic data. The second questionnaire was “ Medication Administration Error” in order to determine the level and types of medication errors) and they were used after that their validity and reliability were examined. The collected data were analyzed by SPSS 18 software.
Results: 11.8 percent of the nurses indicated that during the last 6 months they did not commit medication errors and 37.8 percent of them had between 1 to 2 medication errors. Medication errors in injectable drugs respectively included; error in time of administration of medication (51 to 60 percent), errors in pharmaceutical calculations (51 to 60 percent), neglecting the drug interaction in simultaneous prescription of drugs (51 to 60 percent), wrong dose of a drug (41 to 50 percent) and medication errors in non-injectable medications included respectively in medication calculations (51 to 60 percent) and after that error in medication dose (41 to 50 percent). Correlation between injectable and non-injectable medication showed that error is mostly in injectable drugs and nurses who have error in injectable medication also have errors in non-injectable medications.
Conclusion: Identification of types and level of medication errors can lead to steps towards prevention of these errors and advancement in the increase of quality of neonatal care and safety.