تأثير لمس تماسي بر استرس بيماران سكته قلبي

Journal of Critical Care Nursing

Volume 5 - Number 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اهداف: سكته قلبي يك بيماري تهديد كننده زندگي بشر در جامعه امروزي است. بسياري از بيماران پس از سكته قلبي، واكنش­هاي رواني مانند استرس را تجربه مي­كنند. اين واكنش­هاي روحي مي­توانند موجب افزايش هزينه­هاي درمان، مرگ و مير، تأخير در بهبودي و پيشرفت ايسكمي قلب گردند. پژوهش حاضر با هدف " بررسي تأثير لمس­تماسي بر ميزان استرس بيماران دچارسكته قلبي " انجام شد.
روش­ها: اين مطالعه­انيمه تجربي بر روي 80 بيمار مبتلا به سكته قلبي كه براي اولين بار در بخش­هاي مراقبت ويژه قلبي مركز خيريه قلب حضرت زهرا(س) شيراز بستري شده بودند ، در سال 1390 انجام شد.. بيماران به صورت تصادفي در دوگروه مداخله و كنترل قرار گرفتند. براي بيماران گروه مداخله به مدت پنج روز، روزانه نيم ساعت لمس­تماسي انجام شد. براي جمع­آوري داده­ها از پرسشنامه DASS-21، استفاده شد. داده­ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 15، آمار توصيفي و آزمون­هاي آمار استنباطي تجزيه و تحليل شد .
يافته­ها: ميزان استرس بيماران مبتلا به سكته قلبي بعد از پايان دوره لمس­تماسي كاهش قابل توجهي (p<0.001) در مقايسه با قبل از مداخله داشت.. همچنين اختلاف معناداري (p<0.001) بين ميزان استرس گروه مداخله و كنترل پس از انجام مداخله مشاهده شد. كه اين نتيجه مي­تواند بيانگر تأثير مثبت اين روش در كاهش استرس اين بيماران باشد.
نتايج: استفاده از لمس­تماسي مي­تواند در كاهش ميزان استرس بيماران مبتلا به سكته قلبي مؤثر باشد. آموزش پرستاران در خصوص استفاده از اين روش مي­تواند بر كاهش استرس بيماران تاثيرگذار باشد .

Effect of tactile touch on stress in patients with myocardial infarction
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Aims: Nowadays, myocardial infarction is one of the cardiovascular life threatening diseases. After myocardial infarction, many patients experience psychological reactions such as stress . These emotional reactions can lead to increased treatment costs , mortality; delay of recovery and cardiac ischemia progression .The present study was done with the aim of “studying the effect of tactile touch on stress level in patients with myocardial infarction”.
Methods: This quasi-experimental study was performed on 80 patients with myocardial infarction that were hospitalized for the first time in Zahra Heart Center in Shiraz during 2011 and 2012. Patients were randomly in two groups of intervention and control. For patients in the intervention group tactile touch was performed five days, it was half an hour every day. Questionnaires DASS-21 was used for data collection. Data were analyzed through SPSS version 15 and by using descriptive statistics and analytic statistical tests.
Results: Stress in patients with myocardial infarction after tactile touch period had a significant decrease (p<0.001 ) compared with that before intervention . Also, after tactile touch , Significant difference between intervention and control group was observed (p<0.001) .This result reflects the positive impact of this method in reducing stress in these patients.
Conclusion : Using tactile touch can be effective in reducing stress in patient with myocardial infarction. Training nurses in using this method can be effective in reducing these patients’ stress .