هوش هيجاني نياز پرستاري امروز: مطالعه مروري

فصلنامه مديريت پرستاري

دوره 1 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: تأثير هوش هيجاني در موفقيت افراد در سازمان‌هاي بهداشتي و درماني از اهميت خاصي برخوردار است. اين مهارت‌ها به افراد اجازه مي‌دهد تحت شرايط سخت بهتر فكر كنند و از هدر رفتن زمان به واسطه احساساتي همچون خشم و اضطراب و ترس جلوگيري نموده و به سادگي ذهن خود را آرام ساخته و به اين ترتيب راه را براي بصيرت دروني و ايده‌هاي خلاق به روي خود باز كنند.
هدف: هدف اين مطالعه پاسخ به اين پرسش‌هاست كه هوش هيجاني چيست و در پرستاري چه كاربردي دارد؟
مواد و روش‌ها: اين مطالعه يك مطالعه مروري است كه با استفاده از كليد واژه‌هاي آموزش پرستاري، هوش هيجاني، پرستاري و هوش عاطفي، مقالات پژوهشي و مروري فارسي و انگليسي در حوزه‌هاي پرستاري و بهداشت، در پايگاه‌هاي اينترنتي CINAHL، Science Direct، Ovid، Scopus، SID، Magiran ،Pubmed و Google Scholar در دوره زماني 15 ساله از سال 1997 تا 2012 بررسي گرديدند و در نهايت 30 مقاله ISI فارسي يا انگليسي دربرگيرنده كلمات كليدي فوق كه به صورت مقالات پزوهشي داوري و چاپ شده بودند، انتخاب و با رويكرد تحليل محتوا مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته‌ها: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد آموزش هوش هيجاني يك تحول و نياز اساسي در پرستاري محسوب مي‌گردد؛ زيرا هوش هيجاني خط مشي پايداري را براي توسعه هنرورزي در رابطه پرستار- مددجو ايجاد نموده، مرزهاي شخصي و حرفه‌اي را گسترش مي‌دهد، موجب اداره خردمندانه روابط بين درمانگر و بيمار مي‌گردد و باعث مي‌شود پرستار ديدگاه انساني نسبت به بيمار پيدا كند.
نتيجه‌گيري: به دست آوردن مهارت‌هاي هوش هيجاني با ايجاد تغييرات اساسي در ديدگاه و نگرش پرستاران نسبت به بيماران، خود و شغل‌شان به عنوان يك مهارت حرفه‌اي، مي‌تواند موجب ارتقاي حرفه گردد. به دست آوردن مهارت‌هاي هوش هيجاني توسط مديران پرستاري، تأثير شگرفي بر ارتقاي خدمات ارائه شده به بيماران، خانواده‌ها و كل جامعه داشته و در نتيجه منجر به اعتلاء حرفه مي‌شود. بنابراين توصيه مي‌شود آموزش هوش هيجاني در دستور كار برنامه‌ريزان آموزش پرستاري قرار گيرد.

Today nursing need for emotional intelligence: Integrative review of literature
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Emotional intelligence capabilities play a key role in determining an individual’s success in health care organizations. These skills enable individuals to think properly in difficult conditions and prevent wasting emotions such as anger, anxiety and fear and thus calm themselves and open new gateways for insight and self reflection and creative ideas. Therefore, considering the undeniable role of emotional intelligence in the success of nurses is very important.
Aim: The purpose of this study is that emotional intelligence and nursing response What is the use?
Method: This study is a systematic review, with using key words education, emotional intelligence and nursing, among about 100 research and review papers in Persian and English in the field of nursing and health, has been used electronic databases CINAHL,science direct ,Ovid ,Scopus, SID,Magiran ,Pubmed , Google scholar and 30 article assessed finally. This study has been in 15-year period from 1997 to 2012. Finally, 30 articles in Persian and English, include keywords, which were peer review published in ISI journals, were selected and assessed.
Results: The results of this study show that emotional intelligence training is considered as a revolution and vital need in nursing, because it creates a sustainable guideline for developing creativity in the nurse-client relationship and widens personal and professional limits and leads to the wise control of relationships between the nurse and the patient, and causes the nurse to have a human viewpoint about the patient, Hence, emotional intelligence training should be incorporated in nursing programs.
Conclusion: Analysis of results of studies indicate that emotional intelligence to gain skills, with a tremendous impact in improving services to patients, families and entire communities will not only prevent loss of financial resources But fundamental changes in perspective and attitude of nurses towards patients, and their jobs as a professional skill, creates, can also promote and enhance the profession. Therefore, to gain emotional intelligence skills for nurses, is need for nowadays nursing and requirements of today’s professional activities related to nursing personnel and other employees in the health system. Nursing managers obtain EQ skills, with a tremendous impact in improving the services provided to patients, families and the entire community will not only prevent the waste of financial and human resources professionals is improving.