بررسي علل عدم اثر بخشي پاداشها براي پرستاران: يك مطالعه موردي

فصلنامه مديريت پرستاري

دوره 1 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: نظام‌هاي پاداش در سازمان‌ها، هم از نظر جلب رضايت كاركنان و هم از نظر اثربخشي سازمان حائز اهميت فراواني است؛ بنابراين درك مديران از استفاده مناسب و طراحي برنامه‌هاي پاداش دهيِ اثربخش ضروري است.
هدف: بررسي علل عدم اثر بخشي پاداش‌ها براي پرستاران هدف مطالعه حاضر است.
مواد و روش‌ها: اين يك مطالعه موردي است كه بر روي تمامي پرسنل؛ 9 سرپرستار و 33 پرستار شاغل در 5 بخش بستري(غير سرپايي) يكي از بيمارستان‌هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي زنجان در سال 1390 انجام شد. ابزارهاي مورد استفاده شامل: 1. پرسشنامه‌ي بررسي علل اثر بخشي پاداش‌ها در هفت بعد مديريت پاداش بر اساس مقياس ليكرت و 2. پرسشنامه تجربه پاداش‌ها، در دو بعد پاداش‌هاي دروني و بيروني با مقياس بلي و خير از ديدگاه پرستاران بوده است. روايي ابزارها از نظر صوري و محتوايي سنجيده شده و پايايي ابزار با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ هر دو ابزار بالاي 70% به دست آمد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها، از نرم افزار SPSS17 و آمار توصيفي (فراواني، ميانگين و انحراف معيار) استفاده شد. همچنين مصاحبه نيز با سرپرستاران در زمينه نحوه پاداش‌دهي انجام شد كه يافته‌هاي آن مورد تحليل كمي قرار گرفت.
يافته‌ها: يافته‌ها نشان دادند پاداش‌ها از اثر بخشي لازم برخوردار نبوده‌اند. بيشترين علل عدم اثربخشي از ديدگاه پرستاران به ترتيب شامل عدم كفايت پاداش‌ها، استفاده نكردن از نظرات پرستاران در نحوه پاداش‌دهي، دقيق نبودن معيارهاي پاداش‌دهي، عدم اعطاي پاداش با ارزش در دفعات مكرر، هر يك با (97%)، در نظر نگرفتن پاداش‌هاي متنوع، توزيع غيرمنصفانه پاداش‌ها نيز هر يك با (94%)، عدم برقراري رابطه مناسب ميان عملكرد مطلوب و پاداش‌ها (78.8 %) و عدم وجود توازن مناسب ميان تجربه پاداش‌هاي دروني و بيروني بوده است. همچنين از ديدگاه سرپرستاران، نبود ابزار مناسب جهت ارزشيابي عملكرد و خط مشي‌هاي پاداش، علل عدم اثربخشي عنوان شده است.
نتيجه‌گيري: مديران پرستاري مي‌توانند راهبردهايي جهت رفع عوامل بازدارنده شناسايي شده بر اثر بخشي پاداش‌ها به كار گيرند.

Assessing the in-effective factors in rewards for nurses: A case study
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Reward systems are very important in organizations in terms of employees’ satisfaction and effectiveness of the organization. Therefore, managers’ perception from the proper and effective use of reward and recognition programs is essential.
Aim: the aim of this study was assessing the in-effective factors in rewards for nurses.
Method: this study as a case study was done in one teaching hospital in Zanjan provenance in 2011 that all of the nurses in five in-patients units; 9 head nurses and 33 nurses were participated. Data were gathered by two questionairs; 1) questionair for assessing in-effective factors in rewards in seven domainsin reward management based on Likert scale, and 2) questionair for perceived internal and external rewards in nurses’ views based on yes and no scale. Validity in contcent and face were assessed and reliability for two questionairs by α Chronbach was 70%.Interview with head nurses was used. Data analyzing was done by using SPSS 17 and content analysis was used for interviews.
Results: The rewards was not enough effectiveness, most of non effectiveness factors from the nurses views were: inadequate rewards, lack of use nurses’ ideas in rewarding, reward criteria not being careful, non allocation of valence rewards frequently with (97%), lack of fair distribution of rewards and verity of them (94%), lack of proper relationship between optimal performance and rewards (%78.8), lack of proper balance between experience of intrinsic and extrinsic rewards. These factors from head nurses views were lack of appropriate scales for performance apprasial and reward policies.
Conclusion: Nurse Managers would be applied strategies that affective on diagnosed factors for effective reward.