بررسي كيفيت مستندات پرستاري و عوامل موثر بر آن در بخشهاي داخلي- جراحي

فصلنامه مديريت پرستاري

دوره 1 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: مستندات پرستاري نشانه اجراي مراقبت‌هاي پرستاري است. رعايت اصول صحيح در ثبت مي‌تواند در حفظ جان بيمار و امنيت پرستار نقش مؤثري داشته ‌باشد.
هدف: اين پژوهش جهت تعيين كيفيت مستندات و شناسايي عوامل مؤثر بر آن در بخش‌هاي داخلي جراحي انجام شده است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي از نوع همبستگي است كه در سال 1389 انجام شده است. نمونه‌هاي پژوهش شامل 170پرستار بخش‌هاي داخلي جراحي بيمارستان‌هاي آموزشي تبريز بودند كه از طريق تمام شماري انتخاب شدند. همچنين دوهزار و چهل مستند در چهار حيطه گزارش پرستاري، جذب و دفع، علائم حياتي و اقدامات دارويي به شيوه تصادفي ساده انتخاب شده و با استفاده از چك ليست مشاهده‌اي مستندات بررسي‌ شدند كه پايايي چك ليست مشاهده‌اي توسط ضريب توافق بين مشاهده‌گران معادل 88‌% محاسبه ‌شد. آگاهي و نگرش پرستاران در خصوص مستندات پرستاري و نيز نگرش آنان در خصوص كيفيت عوامل مديريتي مؤثر بر مستندات پرستاري با استفاده از پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. پايايي پرسشنامه نگرش توسط آزمون مجدد معادل0.90، عوامل مديريتي 0.91=r و پايايي پرسشنامه دانش از طريق آزمون كودرريچاردسون 21 معادل 0.97 محاسبه شد. روايي تمامي ابزارها با استفاده از روايي محتوا بررسي گرديد. براي تجزيه و تحليل از آزمون‌هاي آماري همبستگي پيرسون، آزمون تي و ANOVA در برنامه SPSS13 استفاده شد.
يافته‌ها: نتايج نشان‌داد كه100‌% گزارشات پرستاري و علائم حياتي از كيفيت متوسط و 85.9% اقدامات دارويي، 81.2% جذب و دفع مايعات از سطح كيفي مطلوب برخوردار بودند.85.1% پرستاران داراي آگاهي متوسط به مستندات و 99.5% نگرش مثبتي داشتند. 78.4% پرستاران كيفيت عوامل مديريتي مؤثر را در حد متوسط مي‌دانستند. بين كيفيت مستندات با سابقه كار پرستاران، نوع بخش، نوع بيمارستان (0.001> P)، جنس (0.003 = P) و سن (0.006= P) ارتباط معنا‌دار آماري وجود داشت.
نتيجه‌گيري: با توجه به نقص قانوني اكثر مستندات در هر چهار حيطه و عدم توجه به فرآيند پرستاري در گزارشات، فراهم‌سازي امكانات آموزشي و حمايت مديران مؤثر به نظر رسيده و توجه بيشتر مسئولين به اين امر را مي‌طلبد.

Assessing quality of nursing documentations and effective factors on it in medical-surgical units
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Nursing documentations are signs of nursing care implementation. Follow the principals of documentation could be effective for patients’ safety nurses’ security.
Aim: This study was done for Assessing quality of nursing documentations and effective factors on it in medical-surgical units.
Method: This study was descriptive- corollative that was done in 2010.All of nurses in medical and surgical units in teaching hospitals (170) were in this study and also, 2040 documents selected simple randomly which they were in four domain in nursing; nursing record, check vital signs , intake & output and drugs administration. They were observed by checklist. Reliability was 88% by inter-rater observers. Nurses’ attitude, their knowledge and viewpoints about the quality of effective factors on nursing documentation were assessed by questioners. Reliability of knowledge questioner was 0.97% by using Kuder Richardson 21. Reliability of attitude questioner was 0.90% by using test –re test. Also, this test showed that reliability of questioner for assessing quality of effective factors was 0.91%. Validity all of the questionnaires was assessed by content validity. Data analyzed by Pearson test, One-way-ANOVA and T test by SPSS software.
Results: The results showed that 100% of nursing record and vital sign charts had average level of quality, 85.9% of drug administration and 81.2% of I&O of fluids domains had good level of quality. 85.1% of nurses had average level of knowledge and 99.5% of them had positive attitude toward nursing documents and viewpoint of 78.4% nurses about quality of management’ factors were average level. There were significant relationships between kind of units, hospital and experience with quality of nursing’ documents (p<0.001 (gender and quality of nursing’ documents (p=0.003) and age with nursing’ documents (p=0.006).
Conclusion: It is recommended that hospitals improve necessary conditions for corporation, motivation, organizational communication, and education for nurses. In addition, it is recommended to nurses who are knowledge worker improve their individual skills and team-work capabilities to increase their competence and job satisfaction.