بررسي بيان ماركرهاي گليالي در سلول‌هاي شبه اليگودندروسيتي مشتق از مغز استخوان القا شده توسط هورمون تيروئيدي

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 17 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: درمان صدمات ناشي از آسيبهاي مخرب وارد به سيستم عصبي، به علت ناتواني در بازسازي سلول‌هاي از بين رفته، جايگزين كردن ميلين صدمه ديده، و برقراري مجدد ارتباطهاي نوروني، به تأخير افتاده و يا انجام نمي‌شود. در ضايعه نخاعي و ديگر بيماريهاي تروماتيك، دميلينه شدن آكسون سالم يكي از عوامل مؤثر در از دست دادن عملكرد سلول است. مطالعات قبلي پيشنهاد مي‌كند بهبود اساسي سلول ممكن است از طريق ميلين سازي مجدد صورت پذيرد. اين مطالعه به بررسي اثر( Triiodothyronine (T3 بر تمايز سلول‌هاي بنيادي مشتق از مغز استخوان (BMSCs) به سلول‌هاي شبه اليگودندروسيت مي‌پردازد.
مواد و روشها: اين تحقيق با روش تجربي انجام شد. تحت شرايط استريل، BMSCs از استخوان ران موشهاي صحرايي ماده بالغ استخراج شد و براي بيان ماركرهاي فيبرونكتين، CD45, CD90, CD44 و Oct-4 بررسي گرديد. ابتدا BMSCs در مرحله پيش القا با استفاده ازDMSO+RA به سلول‌هاي نوروپروژنيتور (NPc) تمايز داده شد. سپس در مرحله القا با استفاده از القا كننده‌هاي( bFGF،PDGF،HRG(heregulin و T3 به سلول‌هاي شبه اليگودندروسيت (OLCs) تمايز داده شد. در مراحل پيش القا و القا، بيان پروتئيني با استفاده از ماركرهاي فيبرونكتين، nestin، NF68، NF160، GFAP، O1 ,O4 و Oligo2 با روش ايمونوسيتوشيمي بررسي شد و همچنين بيان ژن‌هاي NeuroD و Oct-4 با استفاده از RT-PCR بررسي گرديد.
يافته‌ها: مطالعات ايمونوسيتوشيمي نشان داد كه بيان ماركرهاي فيبرونكتين، CD44، CD90 در سلول‌هاي استرومايي مغز استخوان به ترتيب برابر با 0.45%±94.32 و 0.24%±95.48 و 0.82%±97.16 (p<0.05) مي‌باشد. بررسي ماركرهاي ,O1 O4 Oligo2, نشان داد كه در مرحله القا تركيب HRG، PDGF، bFGF و T3 ng/ml) 25) مي‌تواند نقش مؤثري در تمايز سلول‌هاي BMSCs به OLCs داشته باشد.
نتيجه‌گيري: DMSO و RA موجب تمايز سلول‌هاي BMSCs به سلول‌هاي نوروپروژنيتور، و تركيب HRG، PDGF، bFGF و T3 ng/ml) 25) موجب تمايز سلول‌هاي نورواپيتليال به سلول‌هاي شبه اليگودندروسيت مي‌شود.

Expression of glial markers in bone marrow-derived oligodendrocyte-like cells induced by thyroid hormone
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Recovery in central nervous system (CNS) disorders is hindered by the limited ability of the vertebrate CNS to regenerate and replace damaged myelin, and re-establish functional neural connections. In spinal cord injury and other traumas, demyelination of intact axons is an important factor contributing to loss of function. Previous studies suggest that substantial recovery of function might be achieved through remyelination of damaged axons. This study examined the effects of Triiodothyronine (T3) on in vitro trans-differentiation of adult rat bone marrow stromal stem cells (BMSCs) into oligodendrocyte - like cells (OLCs).
Materials and Methods: This research was performd experimentally. Under strile conditions, BMSCs were isolated from female sprague-dawley rats. BMSCs were evaluated for different markers such as fibronectin, CD44, CD90, oct4 and CD45. OLCs transdifferentiated from BMSCs by sequential exposure of BMSCs to DMSO and RA in preinduction stage and then induced by heregulin, PDGF-AA, bFGF, and T3 at the induction stage. In both stages of preinduction and induction, the experssion of CD45, CD90, CD44, fibronectin, nestin, Oligo2, O4, NF68, NF160, GFAP, and O1 were assassed by RT-PCR and immunocytochemistry.
Results: Our results from immunocytochemistry showed that the fibronectin, CD44, CD90, and CD45 were expressed 94.32 ± 0.45%, 95.48 ± 0.24% and 97.16 ± 0.82% (p< 0.05). Assessment of of O1, O4 and oligo2 experssion showed that in the induction stage, combination of HRG, PDGF, bFGF and T3 (25ng/ml) have an effective role in transdifferentiation of BMSCs into OLCs.
Conclusion: DMSO and RA can transdifferente BMSCs into NeuroProgenitor Cells (NPC) and these cells can be differentiated into OLCs by combination of HRG, PDGF, bFGF and T3 (25ng/m)l.

قیمت : 20,000 ريال