مقايسه اثر كلوفيبرات و فتوتراپي در زردي فيزيولوژيك نوزادان سالم

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(نام قديمي، فصلنامه بهبود)

دوره 15 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: كلوفيبرات از داروهاي پايين‌آورنده چربي خون و همچنين القاكننده آنزيم گلوكورونيل ترانسفراز است. در اين مطالعه اثر كلوفيبرات بر روي زردي فيزيولوژيك نوزادان رسيده بررسي گرديد.
روش‌ها: اين مطالعه به‌صورت كارآزمايي باليني بر روي 60 نوزاد رسيده مبتلا به زردي كه در بخش نوزادان بيمارستان امام رضا كرمانشاه بستري شده بودند انجام گرفت. نمونه‌گيري به‌روش تصادفي ساده انجام شد. در گروه مورد 30 نوزاد با يك دوز خوراكي كلوفيبرات به‌ميزان 100 ميلي‌گرم به‌ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به‌همراه فتوتراپي، تحت درمان قرار گرفتند. در گروه شاهد، 30 نوزاد فقط تحت فتوتراپي به‌تنهايي قرار گرفتند. نوزاداني كه شواهدي به نفع هموليز و كلستاز داشتند از مطالعه خارج شدند. ميزان بيلي‌روبين توتال و مستقيم پلاسما در ساعات 12، 24، 48 و 72 اندازه‌گيري شد. اطلاعات به‌دست‌آمده توسط روش‌هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته‌ها: اختلاف آماري معناداري از نظر توزيع جنس، ميانگين سن، وزن و مقدار بيلي‌روبين توتال پلاسما در زمان بستري بين دو گروه وجود نداشت. ميانگين سطح بيلي‌روبين توتال پلاسما در ساعت 12، 24 و 48 بعد از شروع درمان در گروه مورد پايين‌تر از گروه شاهد بود اما فقط در ساعت 24 بعد از شروع درمان از نظر آماري معناداربود

The effect of clofibrate and phototherapy on physiological jaundice in term newborns
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Clofibrate is an effective anti lipid agent that induces glucuronyltransferase could increase bilirubin conjugation. The aim of this study was to evaluate effect of clofibrate on neonatal physiologic jaundice.
Methods: Randomized clinical trial sampling method used and 60 healthy term neonates which were admitted in Imam Reza Hospital of Kermanshah-Iran because of indirect hyperbilirubinemia enrolled into the study. 30 neonates (case group) were treated with single oral dose of clofibrate (100/mg) plus phototherapy and 30 neonates (control group) received only phototherapy. Serum total and direct bilirubin levels were measured at admission, 12 hours later, and then every 24 hours until 96 hours.
Results: There were no significant difference between two groups regarding to gender, age, weight and total serum bilirubin level at the admission. Mean values for total bilirubin of serum in case group 12, 24 and 48 hours after admission were significantly lower than control group