بررسي مشكلات پرستاران در ارتباط با ايمني كار در بخش هاي شيمي درماني

International Journal of hematology-Oncology and Stem Cell Research

Volume 3 - Number Suppl.1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: عدم رعايت قوانين تعيين شده ازطرف اداره بهداشت و ايمني شغلي در كار با داروهاي شيمي درماني باعث جذب اين داروها از طريق استنشاق، جذب مستقيم از طريق پوست و جذب از طريق تماس با ترشحات بيماراني كه اين داروها را دريافت مي كنند ، توسط پرسنل پرستاري مي گردد و در نتيجه آسيبهاي وارده باعث بروز ناهنجاريها و بيملريهاي متفاوت در خود پرسنل مي شود ، اين پژوهش به منظور بررسي مشكلات پرستاران در ارتباط با ايمني كاردر بخشهاي شيمي درماني انجام شده است
هدف : هدف اين پژوهش تعيين مشكلات پرستاران در پنج حيطه آموزشي ، مديريتي – اجرايي و انگيزشي ، ارتباطات ، تجهيزات و امكانات و محيطي در رابطه با ايمني كار با داروهاي شيمي درماني و ارائه راهكارهاي مناسب جهت آماده كردن و تزريق امن اين داروها توسط پرسنل پرستاري مي باشد .
روش مطالعه : اين پژوهش يك مطالعه توصيفي – تحليلي است كه در يك بيمارستان دولتي به انجام رسيده است . نمونه هاي پژوهش شامل تمام پرستاران شاغل در بخش شيمي درماني مي باشد كه تعداد آنها 30 نفر است . ابزار گردآوري داده ها شامل الف: پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك ( 6 سؤال ) ، ب: پرسشنامه تعيين مشكلات آموزشي پرستاران ( 8 سؤال سه گزينه اي و دو سؤال باز ) ، ج: پرسشنامه تعيين مشكلات ، مديريتي – اجرايي و انگيزشي پرستاران (6 سؤال سه گزينه اي و دو سؤال باز) ، د: پرسشنامه تعيين مشكلات ارتباطي پرستاران (4 سؤال سه گزينه اي و دو سؤال باز) ، ه: پرسشنامه تعيين مشكلات تجهيزات و امكانات پرستاران (7 سؤال سه گزينه اي و دو سؤال باز ) ، ر: پرسشنامه تعيين مشكلات محيطي پرستاران (2 سؤال سه گزينه اي و دو سؤال باز ) مي باشد .
يافته ها : ميانگين سني اكثريت پرستاران نمونه پژوهش 30-25 سال ، 100% آنها زن و داراي مدرك كارشناسي ، 3/63 % آنان سابقه كار كمتر از 5 سال و هيچكدام از آنان دوره آموزشي خاصي در ارتباط با ايمني كار با داروهاي شيمي درماني نديده بودند. مشكل اصلي از نظرپرستاران نمونه پژوهش در حيطه آموزشي نبودن دوره آموزشي ويژه در اين رابطه و بالطبع نبودن ارزشيابي متناسب با آن( 100% ) و نبودن افراد مجرب جهت آموزش ( 33/83% )،مشكل اصلي در حيطه مديريتي – اجرايي و انگيزشي نبودن تسهيلات لازم براي اين پرسنل مثل حقوق اضافه و يا مرخصي بيشتر از سايرين ( 33/98 %) و احساس خطر پرسنل از كار در اين بخش ( 95 % ) ، مشكل اصلي در حيطه ارتباطي پرستاران مشكلات ارتباطي با مديران ( 90 %) ، مشكل اصلي در حيطه تجهيزات و امكانات نبودن سطل زباله مخصوص ( 66/91 % ) و نبودن گان يكبار مصرف ( 33/83% )و مشكل اصلي در حيطه محيطي نبودن بخش مخصوص شيمي درماني ( 66/61%) است كه از طرف پرستاران نمونه پژوهش مطرح گرديد.
راهكار پيشنهادي برتر :تشكيل كميته ايمني كار دربيمارستانهاي داراي بخش شيمي درماني با اهداف علمي توانمند سازي پرستاران در ابعاد ارتقاء سطح خودباوري،خودكارآمدي ،انگيزه و دانش از طريق برگزاري سمينارهاي ساليانه ، دوره هاي باز آموزي،تدوين فرمهاي ويژه ارزشيابي واجراي دقيق آن و مجهز نمودن بخش ها به امكانات لازم در رابطه با ايمني كار با داروهاي شيمي درماني وساير راهكارهاي متناسب با موقعيت هر بيمارستان مي باشد.