طراحي و ارزيابي واكنش زنجيره اي پلي مراز چندگانه به منظور تشخيص سريع و اختصاصي شيگلا فلكسنري 2a از نمونه هاي شيگلاي جدا شده از بيماران مبتلا به اسهال حاد باسيلي

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 17 - شماره 56

قیمت : 20,000 ريال