حضور ژن هاي blaGES-1, blaSPM-1 در سويه هاي كلينيكي اسينتوباكتر مقاوم به ايمي پنم جدا شده از بيمارستان هاي تهران

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 17 - شماره 56

Distribution of blaSPM-1 and blaGES-1 Genes among Imipenem-Resistant Acinetobacter spp.in Tehran, Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال