بررسي علل اتيولوژيك درماتوفيتوز در مناطق توپوگرافيك پا و كشاله ران و احتمال همراهي درماتوفيتوز اين دو ناحيه با هم در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي بيمارستان رازي طي 6 ماهه اول سال 1377

مجله دانشكده پزشكي تهران (عنوان قديم)

دوره 59 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: عفونت سطحي پوست شايعترين عفونتهاي انساني مي باشد كه از بين آنها درماتوفيتوز پا و كشاله ران در اين بررسي مورد مطالعه قرار گرفته اند. عوامل اتيولوژيك مختلفي در اين عفونتها نقش دارند كه مهمترين آنها T. Mentagrophyte ،T. Rubrum ،Epid. floccosum مي باشند. ترتيب شيوع اين عوامل در جوامع مختلف متفاوت است. روشها: اين مطالعه يك مطالعه Case series مي باشد كه طي آن 42 بيمار مبتلا به درماتوفيتوز پا و 40 بيمار مبتلا به درماتوفيتوز كشاله ران بررسي شده است. از بيماران با ضايعه باليني مشكوك كه طي 6 ماه ابتداي سال 77 به بيمارستان رازي مراجعه كرده بودند اسمير و كشت تهيه شد و ضمنا براي بررسي همراهي عفونت قارچي اين دو ناحيه در صورت شك باليني به ضايعه درماتوفيتوز پا در بيماران مبتلا به درماتوفيتوز كشاله ران در اين مطالعه اسمير و همچنين ريسك فاكتورهاي درماتوفيتوز پا و كشاله ران بررسي شد. يافته ها: عوامل اتيولوژيك درماتوفيتوز پا در اين مطالعه به ترتيب شيوع T.rubrum ،T.ment و سپس Ep.floccosum مي باشد و در مورد درماتوفيتوز كشاله ران به ترتيب شيوع Ep.floccosum ،T.rubrum و سپس T.ment مي باشد. نتايج: در اين مطالعه عوامل اتيولوژيك پا و كشاله ران بررسي گرديده اند و مشاهده شد كه الگوي عوامل اتيولوژيك آنها در ايران با ساير كشورها متفاوت مي باشد.

كلمات كليدي:
The study of etiologic causes of dermatophyte in the location of foot and groin, and the possibility of association of dermatophytoses of these two locations together
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Superficial mycosis of the skin is one of the most prevalent human infections. Within these infections, tinea pedis and tinea cruris have been studied. Different aetiologic causes play role in these infections which the most important of them are Trichophyton rubrum, Trichophyton Mentagrophyte and Epidermophyton floccosum. Prevalence arrangement of these causes are defferent in societies. This study is a case series study which in the course of this period 42 affected patients 0 tinea pedis and 40 affected patients to tinea cruris have been studied. From patients with doubtfull clinical lesion, whom have reffered to Razi Hospital within the first six months of the year 77, smear and culture were provided and in the meanwhile for consideration of possible association of Dermatophytoses in these two location in cases of clinical doubt to tinea pedis among the affected patients to tinea cruris, smear and culture wase made and it wase observed that 40 of affected patients to tinea cruris, 4 patients simultaneously have tinea pedis (10%). In this study also, risk factors of tinea pedis and tinea cruris have been studied. Etiologic causes in tinea pedis in this study with respect to arrangment are: T.Ment, T.rubrum and then Epid.floccosum and the causes of thinea cruris with respect to arrangment are: Epid.floccosum, T.rubrum and then T.Ment. In this study foot and groin Etiologic factors have been considered, it was observed that the pattern of their etiologic causes in Iran with respect to other countries are different.

قیمت : 20,000 ريال