بررسي ارتباط بين نمايه توده بدني و سرنوشت نهايي در بخش مراقبت هاي ويژه كودكان مركز طبي كودكان

مجله دانشكده پزشكي تهران (عنوان قديم)

دوره 59 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

ميزان نمايه توده بدني (BMI) كه از رابطه وزن/قد محاسبه مي شود و ميزان طبيعي آن كه با توجه به گروه سني و جنسي بيمار تعيين مي گردد، در ابتلا به بيماريهاي مختلف و پيش بيني مرگ و مير آنها اهميت دارد. در اين مطالعه سعي شده كه ارتباط بين نمايه توده بدني و سرنوشت نهايي در گروه هاي سني و جنسي مختلف، در ارتباط با ازمان بيماري، نوع بيماري زمينه اي، وجود سابقه بيماري خانوادگي، سابقه بستري در بخش و طول مدت بستري در PICU و تعداد بستري قبلي در بيمارستان، سابقه تهويه مكانيكي، جراحي، ميزان آلبومين خون و معيار PRISM بيماران بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان مركز طبي اطفال تهران در يك مطالعه مقطعي با انتخاب نمونه ها به شكل نمونه گيري متوالي غيرتصادفي در طي 3 ماه در سال 1377 بررسي شود. هدف از اين پژوهش مشخص كردن ارتباط بين BMI و ميزان مرگ و مير اطفال بستري در PICU با توجه به متغيرهاي فوق الذكر مي باشد. در يك مطالعه مقطعي، تعداد 160 كودك مشتمل بر 90 نفر پسر (56/2%) و 70 نفر دختر (43/8%) بستري در PICU مورد بررسي قرار گرفتند. براساس اين مطالعه به طور كلي، ميزان مرگ و مير در بيماران با BMI غيرطبيعي (71 نفر) نسبت به افراد با BMI طبيعي (89 نفر) بررسي شده در PICU مركز طبي كودكان تهران به طور معني داري بالاتر (P=0.00001) مي باشد. BMI كمتر از 15% و بالاتر از 85% براساس منابع معتبر و جداول خاص سن و جنس مختلف غيرطبيعي تلقي شد. نتيجه فوق در گروه سني يك تا شش ماه در بيماراني با طول مدت بستري در PICU كمتر از يك روز و يا بيشتر از 7 روز، در كودكان با معيار PRISM مساوي يا بالاتر از 10، در بيماران بدون سابقه جراحي و سابقه مثبت از نظر تهويه مكانيكي معني دار شد (P<0.05). از اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت كه ميزان BMI مي تواند به عنوان يكي از معيارها جهت تعيين سرنوشت نهايي بيماران مورد استفاده قرار گيرد.

كلمات كليدي:
A survey on relationship of body mass index to subsequent mortality among hospitalized children
in PICU of Children’s Hospital Medical Center
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

This study was designed to determine if body mass index was predictive of mortality in a sample of seriously ill hospitalized patients in intensive care unit (ICU) of Children’s Hospital Medical Center. There were 160 children from 1 month to 14 years in this prospective study for a period of 3 months in 1377. For all of the patients after calculation of BMI, the relation between age, sex, duration of illness, underlying diseases, positive family history of serious diseases, duration of admission in ICU, history of previous hospitalization, mechanical ventilation, albumin and PRISM score with mortality risk and outcome were determined. The percentile rank of BMI between 15 to 85 accepted as normal according to previous studies. In this survey the relation between BMI and outcome of the children in ICU were significant (P=0.0001). Also this relation was significant with the children in ages of 1 to 6 months, duration of hospitalization less than one or more than seven days, no surgery, mechanically ventilated patients. BMI, a simple anthropometric measurement of nutrition employed in community epidemiologic studies, has now been demonstrated to be a predictor of mortality in acutely ill children in ICU. Future studies examining variables predictive of mortality should include BMI.

قیمت : 20,000 ريال