درمان كدورت هاي قرنيه با استفاده از ليزر اكسايمر

مجله دانشكده پزشكي تهران (عنوان قديم)

دوره 59 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

PTK) Phototherapeutic Keratectomy) يعني استفاده از ليزر در درمان بيماريهاي قرنيه. علت استفاده از ليزر در اين موارد به علت خصوصيت خاص ليزر اكسايمر است كه مي تواند دقيقا مقادير خاصي از نسج قرنيه را با ظرافت بسيار بردارد. PTK را مي توان جايگزين روش هاي تهاجمي تر مانند پيوند قرنيه نمود. سه گروه از بيماران شامل كدورتهاي قرنيه، سطح نامنظم قرنيه و اروزيونهاي مكرر جهت PTK انتخاب مي شوند. بيماران ايده ال جهت ليزر شامل اسكارهاي هموژن (مثل ديستروفيها) و اسكارهاي محدود به 100 ميكرون قدام قرنيه مي باشند. در مطالعه حاضر مقايسه عمل 11 چشم مبتلا به اسكارهاي قرنيه ناشي از ديستروفيهاي ناشي از قرنيه، اسكار ناشي از عمل ناخنك، تراخم و سندروم اروزيون مكرر در سالهاي 73 و 74 مورد بررسي قرار گرفته است. ميانگين سني بيماران 32 سال بود. با استفاده از ليزر، ديد بدون تصحيح بيماران به طور ميانگين كمتر از يك خط و ديد با تصحيح بيشتر از 3 خط افزايش يافت. ميانگين ميزان افزايش هيپروپي 1/5 ديوپتر يك ماه بعد و 1 ديوپتر يك سال بعد از عمل بدست آمد و در تمامي بيماران كدورت قرنيه كاهش يافت. در 2 بيمار سيلندر بيش از يك ديوپتر ايجاد گرديد اما بطور ميانگين ميزان سليندر بيماران تغيير قابل توجهي ننمود. يك بيمار مبتلا به اروزيون مكرر كه به هيچ درماني پاسخ نداده بود تا يك سال بعد از عمل هيچ شكايتي نداشت. در طي مدت پيگيري بيماران، هيچ بيماري دچار كاهش ديد نشد و نيازي به اعمال جراحي پيوند پيدا نكرد.

كلمات كليدي:
Phototherapeutic keratectomy
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

PTK (Phototherapeutic Keratectomy) is the use of laser in corneal diseases. We can replace PTK for many other invasive procedures. The objective of this study is the assessment of this procedure in several cases in our practice. This investigation was a retrospective study, which was conducted based on comparison of 11 eyes with corneal eschars, induced by recurrent corneal erosions, pterygium surgery, corneal dystrophies and trachoma from 1994 to 1995. The mean age of cases was 32 years. The mean augmentation rate in hyperopia after one month was 1.5 diopter, and after one year it was 1 diopter. Although in two cases, the cylinder more than one diopter was induced, the mean rate for it was not increased significantly. One patient with recurrent erosion, who had not replied to any treatment, had no any complaint during one year follow up. During the follow up procedure, there were no any cases of vision loss among the patients.

قیمت : 20,000 ريال