بررسي نحوه توزيع اعصاب بين دنده اي تحتاني در عضله راست شكمي

مجله دانشكده پزشكي تهران (عنوان قديم)

دوره 59 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در دهه اخير استفاده از فلاپهاي عضله راست شكمي در جراحي ترميمي بسيار رايج شده كه در 23% موارد نتيجه حاصل رضايت بخش نبوده و عوارضي را در محل دهنده يا گيرنده فلاپ بدنبال داشته است. جدا از اشكالات تكنيكي، عدم آگاهي از چگونگي توزيع اعصاب و عروق در داخل عضله، يكي از مهمترين دلايل بروز اين عوارض شناخته شده است. در اين مطالعه توصيفي به بررسي نحوه توزيع اعصاب بين دنده اي در عضله راست شكمي پرداخته شد. تعداد 48 نمونه عضله (12 مونث، 36 مذكر) با روش نمونه گيري آسان از كاداورهاي موجود تهيه و در محلول فرمالين نگهداري گرديد. با استفاده از ميكروسكوپ تشريحي محل ورود اعصاب به غلاف ركتوس، مسير خارج عضلاني و مسير داخل عضلاني عصب دنبال شد. در نهايت مشخص گرديد كه: 1) اعصاب بين دنده اي 7 و 8 با سوراخ كردن ورقه خلفي ركتوس وارد آن شده در حاليكه اعصاب بين دنده اي 9، 10، 11 و زير دنده اي به علت فقدان جداره خلفي غلاف ركتوس فقط از طريق سوراخ كردن ورقه خلفي نيام عضله مايل داخلي شكم به محل مربوطه مي رسند. 2) اعصاب بين دنده اي 7، 8، 9، 10 و 11 طولي به ميانگين 18±1 ميليمتري از كناره خارجي عضله راست شكمي را بر روي سطح خلفي عضله، و بدون ورود به آن طي نموده كه اين ميزان براي عصب زير دنده اي 16±1 ميليمتر بود. 3) هر عصب در عمق عضله به شاخه هاي متعددي تقسيم شده كه بيشترين تعداد شاخه ها (ميانگين 4 شاخه) در ناحيه طولي مياني عضله و كمترين تعداد شاخه ها (ميانگين 1 شاخه) در ناحيه طولي خارجي عضله قرار داشت. نكته قابل توجه آنكه بين شاخه هاي اعصاب بين دنده اي مجاور هيچگونه آناستوموز عصبي مشاهده نگرديد. 4) انتهاي شاخه اوليه تحتاني تمام اعصاب بين دنده اي پس از سوراخ نمودن ورقه قدامي غلاف ركتوس تحت عنوان شاخه جلدي قدامي به پوست شكم منتهي شدند. 5) تمام اعصاب بين دنده اي در ابتداي مسير خود، عمود بر رشته هاي عضله راست شكمي قرار داشته كه به سرعت در طول مسير از اين زاويه كاسته شده بطوريكه انتهايي ترين بخش هر عصب كاملا موازي با رشته هاي عضلاني بود. 6) الگوي ورودي، طي مسير و انشعاب شاخه ها در كاداورهاي مونث و مذكر كاملا يكسان بود.

كلمات كليدي:
Distribution of intercostal nerves in musculis rectus abdominis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

This study was conducted on 48 specimens of Rectus abdominis muscles for recognition and definition of passage and ramification of lower intercostal nerves. The main results of this study are as follows: 1- The seventh and eight intercostal nerves penetrated to posterior layer of the Rectus sheath while other intercostal nerves perforated to dorsal layer of internal oblique abdominis aponeurosis. 2- Distance between lateral border of the Rectus abdominis muscle till penetrate point for all nerves were 18±1 mm, but the subcostal nerve was 16±1 mm. 3- Each intercostal nerve was ramified in thickness of muscle and formed many branches that maximum of this was middle longitudinal region and minimum of that was lateral longitudinal region. In addition we did not observe the nerve anastomosis between intercostal nerves. 4- The lower primary branch of the intercostal nerve after piercing of anterior layer of the Rectus sheath was named anterior cutaneous branch and terminated to abdominal skin. 5- All of intercostal nerves at first was placed right angle to muscle fibers but immediately decrease its and was placed parallel to muscle fibers. 6- The entrance, passage and ramification of intercostal nerves in both male and female cadavers were similar.

قیمت : 20,000 ريال