توانايي روش هاي Wet mount , Formalin-ether و Formalin-acetone در تشخيص عفونت هاي انگلي روده اي

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 12 - شماره 38

قیمت : 20,000 ريال