جمعه، 28 آذر 1393
كاربر مهمان | ورود
 
نام و نام خانوادگی
وحيد يزدي فيض آبادي Vahid Yazdifeyzabadi
رشته تحصیلی: مدرک تحصیلی:
رتبه علمی در دانشگاه: محل فعالیت:
تعداد مقالات: 3
1
ارزيابى سند برنامه استراتژيك به روش فازي:مطالعه موردى اداره كل بيمه خدمات درمانى استان كرمان؛سال 1387.
محمدحسين مهرالحسني, وحيد يزدي فيض آبادي, محمد علي محمدي, حسن ابوالقاسم گرجي
مديريت سلامت،1389 ; دوره 13 ،، شماره 41: صفحات 41-52.
Fuzzy Approach for Strategic Plan Assessment: a Case Study at Kerman Healthcare Insurance.
Mehrolhassani M.H., Yazdi Feizabadi V., Mohammadi M.A., Abolghasem Gorgi H.
Journal of Health Administration 2010;13(41) :41-52.
2
بررسي رابطه‌ي استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان.
محمود نكويي مقدم, علي حسن زاده, وحيد يزدي فيض آبادي
مجله مديريت اطلاعات سلامت،1387 ; دوره 5 ،بهار و تابستان، شماره 1: صفحات 55-63.
The relationship between establishment of management information systems and organizational structure in governmental offices in Kerman.
Mahmood Nekoeimoghadam, Ali Hasanzadeh, Vahid Yazdifeyzabadi
Journal of Health Information Management 2008;5(1) :55-63.
3
رابطه جو توانمندسازى با ادراك توانمندى كاركنان در بيمارستان‌هاى آموزشى كرمان.
سوگند توراني, وحيد يزدي فيض آبادي, محمودرضا گوهري
مديريت سلامت،1387 ; دوره 11 ،بهار، شماره 31: صفحات 17-26.
A study on empowerment atmosphere in relation with empowerment perception on Kerman teaching hospital’s personals.

Journal of Health Administration 2008;11(31) :17-26.